OBJECTIUS

FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU

La Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu es constitueix amb la finalitat d’administrar els fons per a obra social de “Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu” que li han assignat i donar continuïtat a la tradició de l’obra social d’aquesta entitat de la qual vol esdevenir hereva, amb fidelitat als principis que han configurat la seva actuació en el decurs de la història i adequant-los a les noves circumstàncies.

La Fundació desenvoluparà una actuació, caracteritzada per la diversitat i complementarietat, en els àmbits social, assistencial, cultural, formatiu, cívic, de promoció econòmica i mediambiental, directament o mitjançant la col·laboració amb entitats i institucions, amb ànim de participar activament en la vida social i cultural dins del seu àmbit d’actuació per tal d’ajudar a vertebrar el territori.